Cryptowetten.nl

De vraag die echter rijst: kan het kapitaal van een BV of een NV dan ook met cryptovaluta volgestort worden? We maken een onderscheid tussen beide vennootschapsvormen, waar de grondslag anders is maar de uitkomst gelijkaardig.

Gaat het om “vreemd geld”?

In het geval van de BV verwijst artikel 2:187 Burgerlijk Wetboek naar de verplichting om het nominale bedrag van de aandelen te vermelden in de statuten. Datzelfde artikel geeft eveneens aan dat dat bedrag ook in een vreemde geldeenheid kan worden weergegeven. Denk bijvoorbeeld aan dollars, Britse ponden of pakweg de IJslandse kroon. Eenzelfde regeling zien we voor de NV in artikel 2:67 Burgerlijk Wetboek verschijnen. De belangrijkste vraag die zich hier opdringt: kunnen we ook cryptovaluta zien als “vreemd geld”?

De rechtsleer lijkt hier eerder afwijzend op te reageren. Met het woord “vreemd” zou de wetgever immers een “andere geldeenheid” bedoelen. Voor de definitie van een andere geldeenheid komen we dan weer terecht bij de Wet op de vennootschapsbelasting. In artikel 7 geeft men daar aan dat men het heeft over geldeenheden van “andere Mogendheden” waarvoor de Europese Centrale bank een “vastgestelde informatie wisselkoers” beheert.

Aangezien dat niet het geval is voor cryptovaluta en zij tot op heden niet worden gebruikt door andere Mogendheden, kunnen cryptomunten dus niet door vennootschappen gebruikt worden als nominale waarde. Alhoewel we de nominale waarde dus in pakweg euro’s vermelden in de statuten, blijven er toch mogelijkheden bestaan op vlak van volstorting ervan. Toch is euforie nog niet op zijn plaats.

Volstorting anders dan in geld

Ten aanzien van de NV geeft artikel 2:94a Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om de aandelen anders dan in geld te volstorten. Eenzelfde regeling bestaat ook voor de BV, zoals blijkt uit artikel 2:204a Burgerlijk Wetboek. Het gaat hier onder andere om het inbrengen van een wagen of een kantoorgebouw. Hierbij zullen de oprichters dan een beschrijving opstellen van alles wat wordt ingebracht, alsook van de methode om de waarde ervan te bepalen en de waarde die eraan wordt toegekend. De accountant zal hiervoor een verklaring moeten afgeven, zoals blijkt uit artikel 2:94a, lid 2.

Praktisch zeer moeilijk

In principe kan bovenstaande regeling ook toegepast worden voor het volstorten van de aandelen in cryptovaluta. Ook zij zijn immers “anders dan geld” en zijn gewoon in geld waardeerbaar. Alhoewel het in theorie kan, moet een en ander toch gerelativeerd worden.
Zo geeft Jean-Jacques Budé, een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht, aan dat er een belangrijk verschil is tussen pakweg een kantoorgebouw en cryptovaluta: de sterke fluctuatie. Het is door die sterke fluctuatie dat het te betwijfelen valt of een accountant wel de nodige verklaring zal willen afgeven.

Enkel voor weinig aan fluctuatie onderhevige cryptomunten lijkt er kans op slagen te zijn. Tot op heden zijn zij eerder uitzondering dan regel.

In een (crypto) wereld waar veel onduidelijkheid heerst over onder andere de juridische en administratieve kant, wil ik middels CryptoWetten.nl duidelijkheid geven over hoe het echt zit.

View Comments

Er zijn momenteel geen reacties.
Volgend bericht