Cryptowetten.nl

Natuurlijk heeft ook de rechter niet zomaar toegang tot een wallet. Daarom beschikt de rechter over een aantal hulpmiddelen om alsnog een vergoeding te bekomen. Ook wat betreft eventuele mislopen inkomsten, is dat het geval.

Dankzij de komst van cryptomunten kunnen partijen zonder de tussenkomst van een derde een onderliggende waarde overdragen. Zo kunnen partijen bijvoorbeeld overeenkomen om een bepaald goed aan te kopen voor een vastgelegd aantal Bitcoins. Indien een partij zijn verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst echter niet aanhoudt, kunnen een groot aantal complicaties ontstaan. Dat is zeker het geval indien zo ook grote winsten mislopen worden. Recent moest ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich over een gelijkaardig geding uitspreken. De krijtlijnen van die uitspraak zijn hieronder weergegeven.

Niet-uitvoering transactie in cryptomunten

Indien de partijen een overeenkomst sluiten, zijn zij gehouden tot de uitvoering van de verbintenissen die daaruit voortvloeien. Doen zij dat niet? Dan kan de uitvoering van die verbintenis via de rechterlijke weg worden afgedwongen. Zo kan je bijvoorbeeld door de rechter verplicht worden om de via cryptomunten gekochte wagen alsnog te leveren of kan de andere partij verplicht worden om de cryptomunten over te maken naar jouw wallet (uitvoering in natura). Vooral dat laatste blijkt niet altijd even eenvoudig te zijn.

Uitvoering in natura is moeilijk afdwingbaar

In de praktijk stuit dat dus tegenover een aantal problemen. De rechter kan die uitvoering in natura immers niet altijd afdwingen. Een wallet geniet dan ook een sterke beveiliging en is voor derden niet zomaar toegankelijk. De rechter kan dan wel een dwangsom opleggen om de uitvoering in natura alsnog af te dwingen, toch wordt dat in de praktijk zelden gedaan.

Meestal zal de rechter een uitvoering bij equivalent verkiezen: de betaling van een geldelijke som die de onderliggende cryptowaarde moet vervangen. Voor de waardering daarvan zal de rechter teruggrijpen naar de waarde van de cryptomunt op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Integrale schadevergoeding is mogelijk

De partij die niet rechtsgeldig in gebreke bleef, beging een contractuele fout. Hiervoor is die partij dan ook contractueel aansprakelijk. Die partij is met andere woorden niet alleen gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst, maar zal ook alle schade ten gevolge van de niet-uitvoering ervan moeten vergoeden. Ook het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigde dit in zijn eerder aangehaalde uitspraak van 31 mei 2016.

Dat alles heeft verregaande gevolgen voor transacties in cryptomunten. De geleden schade behelst immers ook de gederfde inkomsten. Gelet op de lange periode tussen het ontstaan van de overeenkomst en de rechterlijke uitspraak, zijn er sterke fluctuaties mogelijk. De partij die niet betaalde zal met andere woorden ook een schadevergoeding moeten betalen voor de waardestijging van de onderliggende waarde.

Hetzelfde geldt overigens in het andere geval: indien een partij wél betaalde maar het gekochte goed niet ontving, zal de rechter de overeenkomst ontbinden. In zo’n geval moet die partij de betaalde cryptomunten terugkrijgen en heeft die partij het recht om een schadevergoeding te vorderen voor de gederfde waardestijgingen. Dit alles onafhankelijk van het feit of die andere partij die waardestijgingen al dan niet verkregen heeft (bv. bij een vroegtijdige verkoop ervan).

In een (crypto) wereld waar veel onduidelijkheid heerst over onder andere de juridische en administratieve kant, wil ik middels CryptoWetten.nl duidelijkheid geven over hoe het echt zit.

View Comments

Er zijn momenteel geen reacties.
Volgend bericht