Cryptowetten.nl

Er stellen zich onder andere problemen bij de verplichting tot een accurate waardering, het liquiditeitsbeheer bij een open-end beleggingsinstelling, het takenpakket van de bewaarder en het eventuele productontwikkelingsproces. Bovendien moet de beleggingsinstelling ook voldoen aan de vereisten die de Wwft hen oplegt, ongeacht of zij al dan niet genieten van een vrijstelling van de vergunningsverplichting.

De Autoriteit Financiële Markten en Diensten constateert een toegenomen belangstelling in beleggingsinstellingen die investeren in cryptomunten. Vaak gaat het om zogenaamde uitgezonderde beheerders die dus niet moeten voldoen aan de vergunningsplicht. Hier houdt het AFM dan ook geen toezicht. Slechts indien niet voldaan is aan de uitzonderingsvoorwaarden, is er een vergunningsplicht en kan de AFM toezicht houden. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig te zijn om aan de eisen verbonden aan zo’n vergunning te voldoen.

Vergunningseisen voor beheerders van cryptobeleggingsinstellingen

De AFM heeft recent aangegeven hoe ze de vergunningsvereisten voor cryptobeleggingsinstellingen in de toekomst zal beoordelen. Hierbij heeft men onder andere aandacht voor het liquiditeitsbeheer, de waardering, de taakuitoefening van de bewaarder, het productontwikkelingsproces en de vereisten opgelegd door de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Uiteraard blijven ook de andere vergunningsvereisten onverkort gelden. Hoe die aandachtspunten zich in de praktijk laten vertalen? Dat is hieronder weergegeven.

Belang van een accurate waardering

Om de prestaties van een beleggingsinstelling te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat men een accurate waardering kan maken van de rechten van de deelneming in die beleggingsinstelling. Een beheerder van een beleggingsinstelling in cryptomunten zal dan ook een adequaat waarderingsbeleid moeten opstarten. Dit waarderingsbeleid moet passend, consistent en transparant zijn. Bovendien moet het zich laten baseren op onafhankelijke bronnen. Ook de implementatie van dit waarderingsbeleid moet gecombineerd worden met de procedures voor de accurate en eerlijke waardering van de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling.

Hierbij heeft de AFM alvast enkele belangrijke opmerkingen. Zo zal de beheerder voldoende aandacht moeten besteden aan de volatiliteit van cryptomunten en de fragmentatie van de cryptomarkt. Ook het risico van manipulatie van de cryptomarkten moet worden meegenomen in de waardering van de activa. Tot slot blijft de AFM ook met vraagstukken achter. Vooral wat betreft het gebruik van onafhankelijke bronnen en de ongereguleerde status van de cryptomarkt, zal er niet meteen een oplossing mogelijk zijn.

Liquiditeitsbeheer van de beleggingsinstelling

De AIFM schetst de regels waarbinnen beleggers in en uit de beleggingsinstelling kunnen stappen indien zij dat voorzien. Zo zal de beheerder het liquiditeitsbeheer moeten afstemmen met het terugbetalingsbeleid.

Een zogenoemde ‘open-end beleggingsinstelling’ zal aan extra eisen dienen te voldoen. Zo zal de beheerder over voldoende liquide middelen moeten beschikken om ook aan haar inkoopverplichting te kunnen voldoen. Hierbij zal de AFM uitbundig aandacht hebben voor hoe de beheerder de liquiditeit en het handelsvolume van cryptomunten zal inschatten. Bovendien zal het plan van aanpak rekening moeten houden met de volatiliteit van cryptomunten tussen het uittredingsverzoek en het daadwerkelijke uitstapmoment. Ook de prijsinvloed van grote orders moeten meegewogen worden in deze beoordeling.

Aanstelling van een onafhankelijke bewaarder

Eveneens voorziet de AFM in de aanstelling van een onafhankelijke bewaarder. Die onafhankelijke bewaarder zal toezicht moeten houden op diverse onderdelen van het beheer van de beleggingsinstellingen. Voor die toewijzing van taken zal men per cryptomunt en afhankelijk van de eigenschappen ervan moeten nagaan of het gaat om een ‘financieel instrument’ of om ‘overige activa’. De kwalificatie hiervan is belangrijk voor het bepalen van de toepasselijke regels die de bewaarder bij de uitoefening van diens taken dient na te volgen.

Extra vereisten bij aanbieding aan niet-professionele beleggers

In dit geval zal de beheerder van de beleggingsinstelling eveneens over een productontwikkelingsproces dienen te beschikken. Hierbij dient de beheerder adequate procedures en maatregelen te hanteren opdat de ontwikkeling van het financieel product voldoende rekening houdt met het belang van de klant. Er moet sprake zijn van een geanalyseerde en beoogde doelgroep, een weloverwogen doelstelling en een bespreking van de doelgroepen voor wie het financieel product al dan niet geschikt is.

Hiernaast zal men eveneens analyses dienen uit te voeren om de werking van het financieel product in uiteenlopende scenario’s vast te stellen en om na te gaan of er al dan niet afbreuk wordt gedaan aan het klantbelang. Tot slot zal men de informatie en de distributie moeten afstemmen met de omschreven doelgroep en zal men maatregelen dienen te treffen om de geformuleerde ongeschikte doelgroepen niet te bereiken.

Weet overigens dat de vereisten die die AFM stelt ten aanzien van het productontwikkelingsproces strikter worden indien de complexiteit en de impact van het financieel product toenemen. De AFM heeft al voldoende vaak aangehaald dat cryptomunten complexe beleggingen zijn, waardoor een detaillistische aanpak van het productontwikkelingsproces zich opdringt.

Vereisten Wwft

Een vrijstelling van de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is niet mogelijk. Ook een van de vergunningplicht uitgezonderde beheerder zal met andere woorden aan de vereisten van de Wwft dienen te voldoen.

In de eerste plaats is een cliëntenonderzoek noodzakelijk. Het louter opvragen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs is onvoldoende, tenzij de identiteit reeds door een andere Wwft-instelling werd geverifieerd.

Inzake cryptomunten zal de vraag zich stellen of het gaat om beleggingen in risicovolle landen die lager dan vijftig scoren in de Corruption Perceptions Index. In dat geval zal de beleggingsinstelling immers extra veiligheidsmaatregelen dienen te nemen.

Tot slot zal men ook de sanctielijsten dienen te screenen. Blind varen op de controle die andere Wwft-instellingen reeds uitvoerden, is hier onvoldoende.

In een (crypto) wereld waar veel onduidelijkheid heerst over onder andere de juridische en administratieve kant, wil ik middels CryptoWetten.nl duidelijkheid geven over hoe het echt zit.

View Comments

Er zijn momenteel geen reacties.
Volgend bericht